جستجو

رژ لب دو مرحله ای اینفائیبل ایکس 3 لورآل

مناسب برای خانم هایی که می خواهند رژلبشان در تمام طول روز ثابت بماند . این رژ دارای ماندگاری 24ساعته می باشد و در تمام طول روز بدون کم رنگ شدن یا پاک شدن باقی می ماند.
تولید کننده: لورآل
 • *
  • 109
   109
   Not available
  • 113
   113
   Not available
  • 121
   121
   Not available
  • 208
   208
   Not available
  • 212
   212
   Not available
  • 213
   213
   Not available
  • 312
   312
   Not available
  • 403
   403
   Not available
  • 404
   404
   Not available
  • 505
   505
   Not available
  • 506
   506
   Not available
  • 510
   510
   Not available
موجود

بعدازورودشمابههرمهمانیاولینچیزیکهبعدازچشمهانظراطرافیانراجلبمیکند لبهایشمااستوهمیناتفاقآرایشلبرابسیارمهممیکند. امابایدتوجهداشتهباشیدکهبرایانتخابرژلبمناسبپارامترهایفراوانیرادرنظرداشتهباشید. شمابایدنسبتبهرنگمو،رنگپوست،دندانوفرملبهایخوددستبهانتخاببزنیدودراینمیانرنگچشمهاراازیادنبرید. اگرپوستیروشنداریدبدونخجالتازرژلبهایقرمزاستفادهکنید؛ بهجزرنگقرمزمیتوانیدازرنگهایدیگردرخالصترینشکلآناستفادهکنیدتازیباترباشید. اگررنگپوستصورتشمابهصورتینزدیکتراستمیتوانیدازقرمزروشنتراستفادهکنیدتاهارمونیدوستداشتنیباپوستشماداشتهباشد. درمورددیگررنگهانیزبههمینترتیبعملکنید. رژلبهاییکهرنگآنهاکمیروشنترازشکلمعمولآنهاست. اگرپوستشماتهرنگزردداردشایدبهتراستازرنگهاییاستفادهکنیدکهتهمایهآنبهرنگهایتیرهنزدیکتراستودرانتهااگرپوستیبرنزهداریدپیشنهادمیکنیمرژلبشماتهمایهایازنارنجیداشتهباشد.

 

ویژگی های رژ لب اینفائیبل ایکس 3  

این رژلب برای خانم هایی که میخواهند رژلبشان در تمام طول روز ثابت بماند بسیار مناسب است زیرا این رژ دارای ماندگاری 24ساعته می باشد و در تمام طول روز بدون کم رنگ شدن یا پاک شدن باقی می ماند

فرمولاسیون مات با پیگمنت های قوی  این محصول موجب می گردد تا لب خشک نگردد  علاوه بر این محصول فوق مرطوب کننده و نرم کننده ی 24ساعته نیز می باشد

این رژ دارای دو مرحله میباشد که مرحله اول آن رنگی ماندگار و مات به لب می دهد و مرحله دوم بالم نرم کننده و فیکساتور است  

در هنگام استفاده از رژ هایی که حاوی ویتامین E نمی باشند بهتر است در زیر رژ از کرم حاوی این ویتامین استفاده نمایید تا از پیری و ترک خوردگی لب ها جلوگیری کند

 • ماندگاری 24ساعته 
 • مرطوب کننده 24ساعته   
 • دارای بالم نرم کننده و فیکساتور 
 • بدون هیچگونه کم رنگ شدن  یا پاک شدن

 

بعدازورودشمابههرمهمانیاولینچیزیکهبعدازچشمهانظراطرافیانراجلبمیکند لبهایشمااستوهمیناتفاقآرایشلبرابسیارمهممیکند. امابایدتوجهداشتهباشیدکهبرایانتخابرژلبمناسبپارامترهایفراوانیرادرنظرداشتهباشید. شمابایدنسبتبهرنگمو،رنگپوست،دندانوفرملبهایخوددستبهانتخاببزنیدودراینمیانرنگچشمهاراازیادنبرید. اگرپوستیروشنداریدبدونخجالتازرژلبهایقرمزاستفادهکنید؛ بهجزرنگقرمزمیتوانیدازرنگهایدیگردرخالصترینشکلآناستفادهکنیدتازیباترباشید. اگررنگپوستصورتشمابهصورتینزدیکتراستمیتوانیدازقرمزروشنتراستفادهکنیدتاهارمونیدوستداشتنیباپوستشماداشتهباشد. درمورددیگررنگهانیزبههمینترتیبعملکنید. رژلبهاییکهرنگآنهاکمیروشنترازشکلمعمولآنهاست. اگرپوستشماتهرنگزردداردشایدبهتراستازرنگهاییاستفادهکنیدکهتهمایهآنبهرنگهایتیرهنزدیکتراستودرانتهااگرپوستیبرنزهداریدپیشنهادمیکنیمرژلبشماتهمایهایازنارنجیداشتهباشد.

 

ویژگی های رژ لب اینفائیبل ایکس 3  

این رژلب برای خانم هایی که میخواهند رژلبشان در تمام طول روز ثابت بماند بسیار مناسب است زیرا این رژ دارای ماندگاری 24ساعته می باشد و در تمام طول روز بدون کم رنگ شدن یا پاک شدن باقی می ماند

فرمولاسیون مات با پیگمنت های قوی  این محصول موجب می گردد تا لب خشک نگردد  علاوه بر این محصول فوق مرطوب کننده و نرم کننده ی 24ساعته نیز می باشد

این رژ دارای دو مرحله میباشد که مرحله اول آن رنگی ماندگار و مات به لب می دهد و مرحله دوم بالم نرم کننده و فیکساتور است  

در هنگام استفاده از رژ هایی که حاوی ویتامین E نمی باشند بهتر است در زیر رژ از کرم حاوی این ویتامین استفاده نمایید تا از پیری و ترک خوردگی لب ها جلوگیری کند

 • ماندگاری 24ساعته 
 • مرطوب کننده 24ساعته   
 • دارای بالم نرم کننده و فیکساتور 
 • بدون هیچگونه کم رنگ شدن  یا پاک شدن

 

مشخصات محصول
شماره مجوز - پروانه وزارت بهداشت 1134860505645560
عنوان لاتین Loreal Infailible X3 Lipstick
بررسی و نظر خود را بنویسید
*
*
بد
عالی
مشخصات محصول
شماره مجوز - پروانه وزارت بهداشت 1134860505645560
عنوان لاتین Loreal Infailible X3 Lipstick
فیلتر
Sort
display