جستجو

تفاوت مفهومی "BLEMISH" با "ACNE"

تفاوت مفهومی "BLEMISH" با "ACNE"

روی بسته بندی محصولات مراقبت از پوست این دو کلمه را به تعداد زیاد می توان مشاهده کرد. اما چرا روی بعضی از محصولات مراقبتی مناسب پوستهای چرب و جوشی گاهی اوقات "BLEMISH"  نوشته می شود و در حالتهای دیگری واژه "ACNE"  را مشاهده می کنیم؟ آیا این دو واژه هم معنا هستند؟ آیا می توان به صورت جابجاپذیر آنها را به جای هم به کار برد؟

در هنگام کاربرد این دو واژه بایستی زمینه بیان واژه را در نظر گرفت. در کاربرد روزمره واژه blemish به هر نوع "عیوب کوچکی" که روی پوست دیده می شود blemish  گفته می شود. واژه فارسی پیشنهادی برای کاربرد روزمره blemish می تواند "عیوب کوچک" یا حتی "لک های کوچک" باشد. عیوب کوچک صورت می تواند هر چیزی باشد. اعم از جوش، لک و یا حتی خال روی صورت هم به نوعی blemish  در نظر گرفته می شود.

در کاربرد تخصصی تر در زمینه محصولات مراقبت از پوست blemish به معنای دقیق تری به کار می رود. در این زمینه معنای آن جوش صورت یا همان acne در نظر گرفته می شود. در این حالت معنی ظریف تری مد نظر است و آن عام بودن کاربرد روزانه دیگر مد نظر نیست. پس به یک معنا لک های صورت (spot) هم blemish هستند اما نه در زمینه تخصصی محصولات مراقبت از پوست بلکه در زمینه کاربرد روزانه و غیر تخصصی ای که این واژه ها به کار می روند. به زبان فلسفی می توان گفت که blemish "جنس" و   acne هم "نوع" است. در زمینه متن های فلسفی "جنس" به یک معنا "نوع" مبهم است.

 

 

با این توضیحات می توان نتیجه گرفت اگر روی یک محصول پوستی کلمه blemish  را مشاهده کردید این محصول را در دستبه بندی محصولات پوست های آکنه ای در نظر بگیرید و در دسته بندی محصولات ضد لک قرار ندهید. در ترجمه و تجویز محصولات دقت کنید و ضدآفتاب ضدجوش (Anti-blemish sun block) را به جای ضدآفتاب ضدلک (anti-spot sun block) نه تجویز کنید و نه به اشتباه آن را استفاده کنید. پس در زمینه محصولات مراقبت از پوست این دو واژه به صورت جابجایی پذیری به کار برده می شوند. روی محصولات مراقبت از پوست هر جا  blemish را دیدید می توانید آن را به معنای acne  به کار ببرید. اما در غیر این صورت و در زمینه روزمره باید دقت کنید. در زمینه روزمره نمی توان این دو مفهوم را به صورت جابجایی پذیری به کار برد بلکه یکی از آنها اعم از دیگری است و معنای بیشتری دارد.

لطفا نظرتان راجع به این مطلب را وارد نمائید
فیلتر
Sort
display