جستجو

رژ لب دو مرحله ای اینفائیبل ایکس 3 لورآل
Loreal Infailible X3 Lipstick

مناسب برای خانم هایی که می خواهند رژلبشان در تمام طول روز ثابت بماند . این رژ دارای ماندگاری 24ساعته می باشد و در تمام طول روز بدون کم رنگ شدن یا پاک شدن باقی می ماند.
تولید کننده: لورآل
وضع موجودی: موجود
 • *
  • 109
   109
  • 113
   113
  • 121
   121
  • 208
   208
  • 212
   212
  • 213
   213
  • 312
   312
  • 403
   403
  • 404
   404
  • 505
   505
  • 506
   506
  • 510
   510
65,000 تومان
decrease increase
به اشتراک گذاری

بعدازورودشمابههرمهمانیاولینچیزیکهبعدازچشمهانظراطرافیانراجلبمیکند لبهایشمااستوهمیناتفاقآرایشلبرابسیارمهممیکند. امابایدتوجهداشتهباشیدکهبرایانتخابرژلبمناسبپارامترهایفراوانیرادرنظرداشتهباشید. شمابایدنسبتبهرنگمو،رنگپوست،دندانوفرملبهایخوددستبهانتخاببزنیدودراینمیانرنگچشمهاراازیادنبرید. اگرپوستیروشنداریدبدونخجالتازرژلبهایقرمزاستفادهکنید؛ بهجزرنگقرمزمیتوانیدازرنگهایدیگردرخالصترینشکلآناستفادهکنیدتازیباترباشید. اگررنگپوستصورتشمابهصورتینزدیکتراستمیتوانیدازقرمزروشنتراستفادهکنیدتاهارمونیدوستداشتنیباپوستشماداشتهباشد. درمورددیگررنگهانیزبههمینترتیبعملکنید. رژلبهاییکهرنگآنهاکمیروشنترازشکلمعمولآنهاست. اگرپوستشماتهرنگزردداردشایدبهتراستازرنگهاییاستفادهکنیدکهتهمایهآنبهرنگهایتیرهنزدیکتراستودرانتهااگرپوستیبرنزهداریدپیشنهادمیکنیمرژلبشماتهمایهایازنارنجیداشتهباشد.

 

ویژگی های رژ لب اینفائیبل ایکس 3  

این رژلب برای خانم هایی که میخواهند رژلبشان در تمام طول روز ثابت بماند بسیار مناسب است زیرا این رژ دارای ماندگاری 24ساعته می باشد و در تمام طول روز بدون کم رنگ شدن یا پاک شدن باقی می ماند

فرمولاسیون مات با پیگمنت های قوی  این محصول موجب می گردد تا لب خشک نگردد  علاوه بر این محصول فوق مرطوب کننده و نرم کننده ی 24ساعته نیز می باشد

این رژ دارای دو مرحله میباشد که مرحله اول آن رنگی ماندگار و مات به لب می دهد و مرحله دوم بالم نرم کننده و فیکساتور است  

در هنگام استفاده از رژ هایی که حاوی ویتامین E نمی باشند بهتر است در زیر رژ از کرم حاوی این ویتامین استفاده نمایید تا از پیری و ترک خوردگی لب ها جلوگیری کند

 • ماندگاری 24ساعته 
 • مرطوب کننده 24ساعته   
 • دارای بالم نرم کننده و فیکساتور 
 • بدون هیچگونه کم رنگ شدن  یا پاک شدن

 

بعدازورودشمابههرمهمانیاولینچیزیکهبعدازچشمهانظراطرافیانراجلبمیکند لبهایشمااستوهمیناتفاقآرایشلبرابسیارمهممیکند. امابایدتوجهداشتهباشیدکهبرایانتخابرژلبمناسبپارامترهایفراوانیرادرنظرداشتهباشید. شمابایدنسبتبهرنگمو،رنگپوست،دندانوفرملبهایخوددستبهانتخاببزنیدودراینمیانرنگچشمهاراازیادنبرید. اگرپوستیروشنداریدبدونخجالتازرژلبهایقرمزاستفادهکنید؛ بهجزرنگقرمزمیتوانیدازرنگهایدیگردرخالصترینشکلآناستفادهکنیدتازیباترباشید. اگررنگپوستصورتشمابهصورتینزدیکتراستمیتوانیدازقرمزروشنتراستفادهکنیدتاهارمونیدوستداشتنیباپوستشماداشتهباشد. درمورددیگررنگهانیزبههمینترتیبعملکنید. رژلبهاییکهرنگآنهاکمیروشنترازشکلمعمولآنهاست. اگرپوستشماتهرنگزردداردشایدبهتراستازرنگهاییاستفادهکنیدکهتهمایهآنبهرنگهایتیرهنزدیکتراستودرانتهااگرپوستیبرنزهداریدپیشنهادمیکنیمرژلبشماتهمایهایازنارنجیداشتهباشد.

 

ویژگی های رژ لب اینفائیبل ایکس 3  

این رژلب برای خانم هایی که میخواهند رژلبشان در تمام طول روز ثابت بماند بسیار مناسب است زیرا این رژ دارای ماندگاری 24ساعته می باشد و در تمام طول روز بدون کم رنگ شدن یا پاک شدن باقی می ماند

فرمولاسیون مات با پیگمنت های قوی  این محصول موجب می گردد تا لب خشک نگردد  علاوه بر این محصول فوق مرطوب کننده و نرم کننده ی 24ساعته نیز می باشد

این رژ دارای دو مرحله میباشد که مرحله اول آن رنگی ماندگار و مات به لب می دهد و مرحله دوم بالم نرم کننده و فیکساتور است  

در هنگام استفاده از رژ هایی که حاوی ویتامین E نمی باشند بهتر است در زیر رژ از کرم حاوی این ویتامین استفاده نمایید تا از پیری و ترک خوردگی لب ها جلوگیری کند

 • ماندگاری 24ساعته 
 • مرطوب کننده 24ساعته   
 • دارای بالم نرم کننده و فیکساتور 
 • بدون هیچگونه کم رنگ شدن  یا پاک شدن

 

مشخصات محصول
شماره مجوز - پروانه وزارت بهداشت 1134860505645560
عنوان لاتین Loreal Infailible X3 Lipstick
بررسی و نظر خود را بنویسید
 • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
 • بد
 • عالی
*
*
*
مشخصات محصول
شماره مجوز - پروانه وزارت بهداشت 1134860505645560
عنوان لاتین Loreal Infailible X3 Lipstick
Filters
Sort
display